За нас

През 1975г. в Ямбол е създадена ЦДГ №15 „Йорданка Николова“.
По - късно през 1977г. е създадена и ЦДГ №18 „Олег Кошевой“.
От 01.01.1995г. двете градини се обединяват под името ЦДГ №18 „Люляците“.
От 01.01.2015г. ЦДГ №18 „Люляците“ се преобразува в Обединено детско заведение „Пролет“, като се разкриват две яслени групи.
От 01.08.2016г. ОДЗ „Пролет” вече е под името ДГ„Пролет”.
ДГ”Пролет” заема две специално построени сгради типов проект за детски градини, отговарящи на изискванията за отглеждане и възпитание на деца от 1 до 7 години. В ДГ“Пролет“ - гр. Ямбол има две яслени групи за деца на възраст от 1 до 3г. и десет групи за деца на възраст от 3 до 7г. възраст. Детската градина разполага с обширен двор.
Децата се отглеждат в 12 групови помещения с обособени части за игра, храна и почивка. От които:
2 яслени групи
2 групи- за деца родени през 2018г.
2 групи- за деца родени през 2017г.
3 групи- за деца родени през 2016г.
3 групи- за деца родени през 2015г.
За успешния образователно - възпитателен процес се грижат висококвалифицирани специалисти доказали се в практиката и творци на изкуството. ДГ”Пролет” участва в конкурси за изява на детските таланти, сътрудничи с ОУ ”Петър Берон”, ОУ „Й.Йовков“ и с неправителствени организации. Децата и педагозите на ДГ„Пролет“ са носители на награди и отличия за участия в национални и международни конкурси по изкуствата.
Целият екип на детската градина работи успешно за:
- отглеждане,възпитаване,социализиране и обучаване на деца от една година до постъпването им в първи клас;
- формиране на интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности;
- запазване на етнокултурната идентичност ;
- осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца;
- поощряване на взаимно уважение, разбирателство и сътрудничество между всички деца, независимо от етническата им принадлежност;
- покриване на изискванията на държавните образователни стандарти по всички образователни направления и достигане на училищна готовност.