Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“